ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat Merkez Köyleri AT ve TİGH İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/437833

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3622307900 - 3622340387

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Tokat Merkez Köyleri AT ve TİGH İkmali

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

400 km yol yapımı, 6000 ha alanda toplulaştırma işlemleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tokat ili Merkez ilçesine bağlı 16 köy/mahalle, Artova ilçesine bağlı 4 köy/mahalle, Tokat Erbaa ilçesine bağlı 1 köy/mahalle

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 850 (SekizYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 7.Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah.İstiklal Cad.No:138 55070 İlkadım/SAMSUN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihale konusu işte iş deneyimi olarak 19.06.2018 tarih ve 30453-M sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğinin eki "Benzer İş Grupları Listesi" ndeki "(A) Alt Yapı İşleri" başlıklı bölümde yer alan  "XX.Grup: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ" benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Farklı iş gruplarını içeren İş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge üzerinde iş gruplarının pursantaj oranlarının belirtilmesi gerekmektedir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, Türkiye'deki veya Yurtdışındaki Denkliği YÖK Tarafından Kabul Edilmiş Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Mezun Gerçek Kişilere Ait mezuniyet belgeleri/diplomalar; İhale konusu iş veya benzer işlere denk iş deneyim belgeleri olduğu kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması (Sulama ve Drenaj Planı var ise 0,40 çarpan ile çarpılır.)

0,03%

0,05%

0,02

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüdü, İşletme Mülakatlarının Yapılması

0,27%

0,41%

0,17

Mülakatların Değerlendirilip Parselasyon Planın Yapılması

0,56%

0,84%

0,35

Planlama Sonucu Oluşan Parsellere Ait Listelerin Tanzimi, Parselasyon Planlamasının Bilgisayarda Çizimi ve Ahşap Kazıkla Araziye Aplike Edilmesi

0,82%

1,22%

0,51

Kesinleşen Arazi Toplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Teslim Edilmesi, Blok ve Parsel Köşe Noktalarının Aplikasyonu, Ayırma Çapı Varsa Dosyasının Hazırlanması, Teknik Dosyanın Kadastro Kontrolü ve Tapuda Tescil İşlemleri, Yeni Tapu Senetlerin Düzenlenmesi

0,6%

0,9%

0,38

Blok Köşe Noktalarının Tespiti ve Beton Taş Gömülmesi

0,1%

0,14%

0,06

Arazi Toplulaştırma Projeleri Uluslararası Uygulamalarını İncelemek İçin Yurt Dışına Teknik Gezi Düzenlenmesi

0,4%

0,6%

0,25

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)(Şev Kazısı)(Menfez Kazısı)

1,71%

2,57%

1,07

Tarla sınırlarındaki anların kaldırılması

0,33%

0,49%

0,21

Makine ile fundalık temizliği

0,01%

0,03%

0,01

Ağaç Kesilmesi ve Sökme İşi (10-30 cm Çapında)

3,21%

4,81%

2,01

Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (31-50 cm çapında)

0,9%

1,36%

0,57

Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (51-80 cm çapında)

1,1%

1,64%

0,69

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C16/20 ile C 20/25 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi

4,78%

7,18%

2,99

Beton Santralinde Üretilen veya Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan, C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi

2,58%

3,88%

1,62

Nervürlü Betonarme Demiri ve Çelik Hasırın Temini ve Yerine Konulması

1,82%

2,72%

1,14

Koruge Boru Döşenmesi (Ø400)

0,59%

0,89%

0,37

6 m Genişliğinde Tarla İçi Yol Platformu Hazırlanması

1,72%

2,58%

1,08

Stabilize Malzemenin Nakli

18,7%

28,06%

11,67

Stabilize Malzemenin; Temini, Figüresi, serilmesi, sulanması, sıkıştırılması

28,84%

43,26%

18

Taş Toplanması ve Nakli

0,1%

0,14%

0,06

Makine ile batak balçık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı ve drenaj kanallarının temizlenmesi ve kazının depoya konulması

1,22%

1,82%

0,76

Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması

6,83%

10,25%

4,27

Kaba Tesviye Yapılması

1,81%

2,71%

1,13

Ø 200 mm çaplı delikli drenaj borusunun döşenmesi

0,97%

1,45%

0,616. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1,00 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN01823893