T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Kültür ve Spor  Daire Başkanlığı

 

 İHALE İLANI

Üniversitemiz Turhal Meslek Yüksekokulunda bulunan 1 adet kantin işletme hakkının 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

1- İşin niteliği, yeri-miktarı

: 1 Adet Kantin

2- Tahmin edilen Bedel (yıllık)

: 51.000,00 TL

3- Geçici Teminat Tutarı (Tahmin edilen bedel X 3%3)

: 4.590,00 TL

4- Yeterlik başvurusunun yapılacağı yer

: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu,

   Müdürlük Toplantı Salonu Turhal / TOKAT

5- Son başvuru tarih-saati

: 11/09/2023  tarihi saat 11:00

6- İhale tarihi ve saati

: 11/09/2023  tarihi saat 11:00

7- İhalenin yapılacağı yer

: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu,

   Müdürlük Toplantı Salonu Turhal / TOKAT

8- İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer

: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Bürosu, Rektörlük Binası  Taşlıçiftlik Kampusu TOKAT adresinden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin döküman satın almaları gerekmektedir. Şartname Bedeli: 100,00 TL (Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılabilir.)

9-  İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif  usulü.

10- İlgili personel iletişim bilgileri

: Mustafa TUNÇ – V.H.K.İ.

  Tel: 0356 252 11 46,  Faks : 0356 252 12 26

11- İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler

 

      1)  2023 yılı içinde e-devlet’ ten veya nüfus Müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi,       

      2)  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret   ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi;

      a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek  Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

      b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

      3) Açık arttırmaya katılma ve arttırmaya yetkili olduğunu gösteren belge;

      a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

      b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

     c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

     4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmış geçici teminat mektubu (tahmin edilen bedel X3 % 3) veya Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına (TR 21 000 1000 239 352 153 99 – 5001      T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesi) yatırıldığına dair makbuz,

     5)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan sözleşme (ihale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir)

     6) Sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-devletten alınan adli sicil kayıt belgesi.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, geçici teminat hariç diğer istenilen tüm belgelerin her birinin, ortaklarca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

          İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış yada idarece “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhini taşıyan  örneklerini vermek zorundadır.

#ilangovtr Basın No ILN01883560