2023-2024 YILI 12 AYLIK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

                          ZİLE BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 Yılı 12 AYLIK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/892014

1-İdarenin

a) Adı

:

ZİLE BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Amasya Caddesi Belediye Sarayı ZİLE TOKAT ZİLE/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3563175080 - 3563171389

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023-2024 Yılı 12 AYLIK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

400.000 Litre Motorin ( Eurodizel ) 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) 5.000 Litre Otogaz ( LPG ) 2023-2024 YILI 12 AYLIK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Zile Merkez Mücavir Alan Sınırları içerisinde kendi adına işlettiği Akaryakıt İstasyonunda.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. 1)İdarenin isteği doğrultusunda idare araçlarına sözleşme tarihinden itibaren bir yıl süresince ihtiyaç halinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan 7 gün 24 saat peyderpey teslimat yapılacaktır. 2)Akaryakıt alım Perakende Satış belgesi ve Pompa yazarkasa fişleri ile teslim edilecektir. Perakende satış belgesinde Teslim alanın adı imzası araçların plakaları, akaryakıtların cinsi, alım tarihleri alım saati, birim fiyatı, alınan miktar, alınan tutarı, gösterilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Zile Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanuna uygun olarak alınmış; İstekli Dağıtıcı ise; Dağıtıcı Lisansı veya İstekli Bayi ise; Bayilik Lisansı I-2)İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi I-3)- İsteklinin faaliyet gösterdiği Zile Belediyesinden alınmış işyeri açma ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01883710