TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

60 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/503419

1-İdarenin

a) Adı

:

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 MERKEZ/TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3562121138-3143 - 3562144027

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

60 KALEM HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

60 kalem hırdavat malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tokat il sağlık müdürlüğü ve Tokat devlet hastanesi ilgili depoları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Teslimatlar; işe başlama tarihinden itibaren idarenin talebine istinaden ilgili depolara teslim edilecektir. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastanelerin ilgili depolarına teslim edecektir

d) İşe başlama tarihi

:

İhale onaylanıp sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhtiyaç listesindeki diğer kalemlere ait teknik şartnamede istenen belgeler varsa  malzeme teslimi aşamasında muayene kabul komisyonuna sunacaklardır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1 - İhale komisyonunca yapılan  teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci ucuz teklif veren firmalardan 1'er adet numune istenecektir.( numune istemi 1. ve 2. en avantajlı teklif belirlenene kadar devam edilebilecektir.)

2 - Numunelerin ihale kısım ve sıra numarası yazılacaktır Gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune istenebilir. İstekliler, numune göndermedikleri kalemlerde değerlendirme dışı tutulacak ve mevzuat geregi gerekli işlemler yapılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01835267