TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

104 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/982743

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 TOKAT

c) Telefon ve faks numarası

:

3562121138-3143 - 3562144027

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

104 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

104 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Dağılım listesinde yer alan müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1-Teslimatlar 01.01.2024 tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar ilgili depoya teslim edilecektir. Sözleşme imzalanması mücbir sebeplerden dolayı uzaması halinde dahi, sözleşme 31.12.2024 tarihinde son bulacaktır. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastane ilgili deposuna teslim edecektir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 10 (on )gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 2-Teslimatlar mesai saatler içerisinde teslim edilecektir. 3-İdarelerce sipariş yazısı firmalara tebliğ edilmeden ürün gönderilmeyecektir. Gönderilen ürünlere idarelerce resmi işlem yapılmayacak ve ürünler geri iade edilecektir. 4- Malların teslimatı; teknik şartname ekinde sunulan ihale ihtiyaç listesindeki hastanelere dağılım listesine göre yapılacaktır. Yüklenici firmalar dağılım listesine göre malzemeleri teslim etmekle yükümlüdürler. Yüklenici bir sağlık tesisinin malzemesini bir başka sağlık tesisinin malzemesini genel sekreterlik veya ilgili sağlık tesisinin uygun görüşünü almadan teslim etmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

İhale onaylanıp sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı farklı boy, ölçü, kalınlık, tip. çap, ebat vb. seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait  ÜTS barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.

2 - Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin de  ÜTS kaydı verilecektir.

3- Ürün set alarak isteniyorsa sete ait  ÜTS  kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede setin parçalarının da  ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların  ÜTS kaydı sunulacaktır.

b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında " Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi " sunulacaktır.

c) İstekliler; kapsam dışı olan ürünleri için kapsam dışıdır beyanında bulunacak ve ihale dosyasında sunacaklardır. Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam

dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olaraTİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.

d-Yerli malı belgesi sunacak olan İstekliler, dosyalarında hangi kalemlere yerli malı teklif ettiklerini ihale ihtiyaç listesine uyumlu şekilde ayrıca liste halinde sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1 - İhale komisyonunca yapılan  teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci ucuz teklif veren firmalardan 1'er adet numune istenecektir.( numune istemi 1. ve 2. en avantajlı teklif belirlenene kadar devam edilebilecektir.)

2 - Numunelerin ihale kısım ve sıra numarası yazılacaktır Gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune istenebilir. İstekliler, numune göndermedikleri kalemlerde değerlendirme dışı tutulacak ve mevzuat geregi gerekli işlemler yapılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01897944